ساعات کاری: شنبه تا چهار شنبه 8:30 -20:00 پنج شنبه 8:30 -14:00